Rod's WarBirds

Ki43-201.jpg

WWII Imperial Japanese Army Aircraft Photos

Ki-61 Type 3 Hien Swallow (Tony) - Page 5

Ki-61-18.jpg (21K) Ki-61-73.jpg (25K) Ki61a.jpg (6K) Ki-61-5.jpg (38K) Ki-61-76.jpg (25K)

Ki61-Cockpit-77.jpg (45K) Ki-61-78.jpg (18K) Ki-61-79.jpg (25K) Ki61-AkenoFighterSchool-Japan-1943-80.jpg (54K) Ki61-AkenoFighterSchool-Japan-1943-81.jpg (47K)

Ki61-AkenoFighterSchool-Japan-1943-63less1.jpg (33K) Ki61-AkenoFighterSchool-Japan-1943-63.jpg (45K) Ki-61-83.jpg (21K) Ki-61-84.jpg (25K) Ki-61-85.jpg (30K)

Ki61-68thSentai-Wewak-NewGuinea-October1943-88.jpg (53K) Ki61-55Sentai-(White263)-AshiyaAirfield-Kyushu-Japan-1945-89.jpg (31K) Ki61-55Sentai-(White263)-AshiyaAirfield-Kyushu-Japan-1945-90.jpg (30K) Ki-61-91.jpg (15K) Ki-61-21.jpg (22K)Previous Page Next Page

Back to Index

Back to Home